Luân chuyển dòng tiền

Giải pháp của WeWay có thể tích hợp dễ dàng với hệ thống tiền lương của doanh nghiệp. WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn tiền của mình và cuối tháng gửi bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương.

Do WeWay hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp không phải dùng nguồn vốn của mình để ứng lương trước cho nhân viên.

Chi phí sử dụng app WeWay

Không giống các ngân hàng hoặc công ty tài chính, WeWay không tiến hành cho vay và không bao giờ tính lãi suất trên khoản tạm ứng. Công nhân viên chỉ được ứng lương cho ngày công đã làm đến ngày hiện tại.

Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp.

Với công nhân viên, WeWay sẽ tính một mức phí giao dịch rất nhỏ khoảng 20,000 – 90,000 đồng trên mỗi lần tạm ứng.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Ngân hàng của doanh nghiệp

Ngân hàng
Không cùng WeWay Luân chuyển dòng tiền với
WeWay
Cuối tháng
Cuối tháng
Trong tháng

Ngân hàng của nhân viên

Ngân hàng
Nhân viên

Nhân viên

Luân chuyển dòng tiền

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Ngân hàng của doanh nghiệp

Ngân hàng
Không cùng WeWay Luân chuyển dòng tiền với
WeWay
Cuối tháng
Cuối tháng
Trong tháng

Ngân hàng của nhân viên

Ngân hàng
Nhân viên

Nhân viên

Giải pháp của WeWay có thể tích hợp dễ dàng với hệ thống tiền lương của doanh nghiệp. WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn tiền của mình và cuối tháng gửi bảng kê sang doanh nghiệp để xin hoàn ứng từ quỹ lương. 

Do WeWay hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp không phải dùng nguồn lực của mình để ứng lương trước cho nhân viên. Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí với doanh nghiệp.

Chi phí sử dụng app WeWay

Không giống các ngân hàng hoặc công ty tài chính, WeWay không tiến hành cho vay và không bao giờ tính lãi suất trên khoản tạm ứng. Công nhân viên chỉ được ứng lương cho ngày công đã làm đến ngày hiện tại.

Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp.

Với công nhân viên, WeWay sẽ tính một mức phí quản lý rất nhỏ khoảng 20,000 – 90,000 đồng trên mỗi lần tạm ứng.